Klubbens stadgar

Senast reviderade vid årsmötet 2021-04-21.

§ 1 Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:
Tennis.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med vad tennisidrotten vill, samt med särskild målsättning att:

Bredda tennisverksamheten i kommunen för att bättre inkludera befolkningen, behov och önskningar.

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrottsmiljö.

§ 2 Sammansättning

Föreningen skall bestå av fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Tennisförbundet

Och är därigenom ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF-, eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöten och styrelsen.

§ 5 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig till en beloppsgräns om 10.000 kr, därutöver gemensamt. Styrelsen kan utse personer att teckna firman temporärt.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr. o m 1: a januari t o m 31 december.

§ 7 Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskade fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att i frågan om tillämpningar av dessa stadgar inte väcka talan i allmän domstol. Tvist om stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3-delar av antalet röster.

Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§ 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3-delar av antalet angivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslut skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslut skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörda enligt reglerna för RF:s stadgar.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalat medlemsavgift två månader efter påbörjad termin anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 12 Uteslutning m.m.

Medlen får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom vis tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörda.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
*har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar
*har rätt till information om föreningens angelägenheter
*skall följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av föreningsorganen samt följa i § 3 nämnda organisations stadgar, bestämmelser och beslut
*har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
*skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutas av föreningen senast två månader efter påbörjad termin.

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 Tidpunkt kallelse

Årsmötet, som är föreningens högst beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelsen jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter och under mötets år fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 18 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut om omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 8 första stycket och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs av relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet med 2/3 av antalet angivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.

Beslut bekräftad med klubbslag.

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigade medlemmar av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller revisor i föreningen.

§ 21 Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) om möjligt två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses till ordförande.
f) beslut av val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får inte fattas om det inte finns i kallelsen till mötet.

§ 22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall en inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöra inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §17 och §18.

VALBEREDNINGEN

§ 23 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

§ 24 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 14 dagar före årsmötet.

§ 25 Sammansättningen

Styrelsen består av ordförande och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av helst kvinnor och män om möjligt.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleanter enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut från styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall- inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och dess stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt §24 och förbereda årsmötet

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbeta samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreterare och kassör.

Sekreteraren

 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt
 • Se till att fattade beslut verkställs
 • Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • Svara för föreningens bokföring vilken innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • Årligen upprätta balans- och resultaträkning
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrollavgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatteoch avgiftsområdet
 • Föra medlemsförteckning
 • Föra inventarieförteckning, i vilken föreningens förvärvade priser införs
 • Se till att såväl medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt

§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud.

I brådskade fall får ordförande besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Om särskilda protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 28 Överlåtelse av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattar beslut med hjälp av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen därom.